Toimintaterapia

Toimintaterapia

”Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa eli osallistumisessa omaan elämään ja sen valintoihin.

Joskus arkinen toiminta vaatii ihmiseltä enemmän, mihin hän sairastumisen, vammautumisen tai elämäntilanteen muutoksen vuoksi pystyy. Toimintaterapian perustana on näkemys ihmisen mahdollisuudesta vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä ja hyvinvointiinsa tekemisensä ja omien valintojensa kautta.

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Toimintaterapia rohkaisee olemaan oman elämän aktiivinen toimija. Tavoitteena on yhdessä asiakkaiden kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin. Mm. syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, osatyökykyiset työikäiset ja ikääntyvät henkilöt hyötyvät toimintaterapeutin yksilöllisestä toimintamahdollisuuksien arvioinnista ja terapiasta.

Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arkielämässään. Toimintaterapian keinoja asiakkaan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi voivat olla esimerkiksi asunnon muutostöiden suunnittelu, apuvälinetarpeen arviointi,  psykososiaalisten taitojen harjoittelu tai arjen toimintojen harjoittelu.”

Lähde: Toimintaterapeuttiliitto

AikaPata ja toimintaterapia

Kun kätemme toimivat, mietimme hyvin vähän käsiemme merkitystä omaan elämäämme. Vasta loukattuaan kätensä ihminen huomaa sen suuren merkityksen liittyen lähes kaikkeen päivittäin suoritettavaan toimintaan. Käsiemme toimintakyky luo pohjan lähes kaikelle ihmisen itse toteuttamalle toiminnalle. Tarvitsemme käsiä syömiseen, juomiseen, pukeutumiseen jne. Käsien käyttöön liittyvä lista on hyvin pitkä. Siksi onkin erittäin tärkeää, että käsiemme toimintakyky pysyy mahdollisimman hyvänä läpi elämän kaikkien vaiheiden.

Tällä hetkellä toteuttamani toimintaterapia sisältää yksilöllistä käsien toimintakyvyn arviointia, käsiterapiaa sekä päiväkäyttöisten tukien että lepo-ortoosien valmistusta.