Käden toimintakyvyn arviointi

Käsiterapia kuntoutus

Käden käsite on ranteesta sormenpäihin ulottuva alue. Käden toimintakyvyn arvioinnissa käytetään haastattelua, havainnointia, palpointia, liikelaajuuksien mittausta sekä erilaisia standardeja testejä arvioimaan asiakkaan käden hieno- ja karkeamotorista toimintaa.

Yleisimpiä toimintaterapian testejä ovat mm. käden puristusvoiman mittaus Saehan-puristusvoimamittarilla, hienomotoriikan testaus Grooved Pegboard-testillä ja karkeamotoriikan testaus Box & Block-testillä. Toimintaterapeutti voi lisäksi käyttää myös muita testivälineistöjä apuna käden toimintakykyä arvioitaessa.

Arvioinnin tavoitteena on kartoittaa sekä selvittää mm. standardien testien avulla asiakkaan käsien toimintakykyä liittyen hänen työhön sekä omaan elämäänsä liittyviin toimintoihin.

Käsien toimintakykyarvion aikana saadaan tietoa, miten asiakas käyttää käsiään erilaisia otteita vaativissa toiminnoissa, paljonko on voimaa tai kestävyyttä. Arvioinnin avulla saadaan luotettavaa tietoa asiakkaan käsien toimintakyvystä huomioiden vahvuudet tai heikkoudet sekä mahdollisesti jäljellä oleva toimintakyky. Arvioinnin pohjalta voidaan miettiä asiakkaalle tarpeellisia muutoksia työssä tai miettiä sellaisia töitä, joissa käsiin kohdistuva kuormitus olisi pienempi tai töitä, joihin käsien toimintakyky olisi vielä riittävä.

Käsien toimintakykyarvio on hyvä tehdä sairautta epäiltäessä tai sairauden ilmetessä ja silloinkin, jos henkilö itse kokee käsien toimintakyvyn heikentyneen ja se rajoittaa työtä tai työtehtävistä suoriutumista. Tällöin saadaan selville miten paljon sairaus rajoittaa asiakkaan käsien toimintakykyä ja mille osa-alueille se mahdollisesti vaikuttaa (voima, motoriikka jne). Arvioita voi tehdä myös käden alueen operaatioiden jälkeen kuntoutumisen vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Usein myös vakuutusyhtiöt, eläkevakuutusyhtiöt tai esim. Keva vaativat käsien toimintakykyarviota tehdyksi ennen päätöksiä antaessaan esimerkiksi osakuntoutustukea, osatyökyvyttömyyseläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä haettaessa. Myös Kela voi vaatia lisätietoa käsien toimintakyvystä mm. pitkissä sairaspoissaoloissa tai kuntoutustarveselvityksissä. Myös työnantaja voi pyytää selvitystä työntekijänsä käsien toimintakyvystä.

Arvioinnista saatujen tietojen pohjalta toimintaterapeutti kirjoittaa kattavan lausunnon, jonka lääkäri voi liittää tarpeen mukaan B- tai E-lausunnon liitteiksi.

Arvioinnin pohjalta toimintaterapeutti voi laatia myös tarpeen mukaan harjoitus- / kuntoutusohjelman asiakkaan käsille, jonka avulla käsien toimintakyvyn on mahdollista kohentua ja täten myös asiakkaan käsien toiminta- ja työkyky kohenee.

Käden toimintakyvyn arviointi luo myös pohjan yksilölliselle käsiterapialle.

Käden toimintakyvyn arviointikerta on yleensä kestoltaan noin 90 min.